Konkurs

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą

Uczymy się żyć zdrowo, bezpiecznie i w tolerancji V edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 17 grudnia 2021 r. do 15 maja 2022 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty UCZYMY SIĘ ŻYĆ ZDROWO, BEZPIECZNIE I W TOLERANCJI oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów zasad życia zdrowego, bezpiecznego i w tolerancji.
 2. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu UCZYMY SIĘ ŻYĆ ZDROWO, BEZPIECZNIE I W TOLERANCJI jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 6 spośród 10 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu: UCZYMY SIĘ ŻYĆ ZDROWO, BEZPIECZNIE I W TOLERANCJI:

 1. Prywatność i bezpieczeństwo – czy wiesz jak bezpiecznie korzystać z Internetu? Czy gry komputerowe szkodzą uczniom? Jak spędzam wolny czas w sieci? – przygotowanie tablicy z wykazem właściwych/niewłaściwych oraz bezpiecznych/niebezpiecznych zachowań w sieci. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/pisemnych, prezentacji, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Zdrowie na talerzu w zgodzie z piramidą żywienia zakończonej testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę, następnie przeprowadzenie sondażu, z dostosowaniem do grup wiekowych pn. Jak dbać o swoją kondycję fizyczną, jak żyć i zdrowo się odżywiać? Forma sondażu może być dowolnie rozszerzana przez szkołę lub modyfikowana stosownie do wieku uczniów. Ocena jury na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Zorganizowanie zajęć dla uczniów mających na celu kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec różnorodnej odmienności związanej z chorobą, zaburzeniami, odmiennością kulturową, statusem społecznym, niepełnosprawnością, sytuacją rodzinną itp. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych, pisemnych, prezentacji przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Zorganizowanie dla uczniów, rodziców oraz dyrektorów, nauczycieli i pedagogów spotkania z lekarzem nt. niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą korzystanie z dopalaczy oraz z Policjantem nt. odpowiedzialności wynikającej z rozprowadzania dopalaczy. Następnie uczniowie powinni przygotować plakat pod hasłem „Stop dopalaczom!” Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/ pisemnych, filmów, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. „Wszystkie dzieci nasze są” (piosenka w wykonaniu Majki Jeżowskiej) – zorganizowanie Szkolnego Festiwalu Piosenki Międzynarodowej. Ocena jury na podstawie sprawozdania oraz nagrań/zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Zorganizowanie ogólnoszkolnego dnia talentów sportowych, podczas którego uczniowie będą mogli zaprezentować swoje umiejętności z zakresu sztuk walki, gimnastyki, tańca, żonglowania… Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Przeprowadzenie pogadanek w klasach przez pedagoga szkolnego, wychowawcę na temat ubóstwa, empatii, postaw altruistycznych zwracając uwagę na rolę wolontariatu i chęć pomagania. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp. Ocena na podstawie Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 9. Jak postąpić, kiedy jesteśmy świadkiem wypadku drogowego, nad wodą, w górach… – mini wykład przeprowadzony przez nauczyciela/policjanta/ratownika medycznego…. Ocena na podstawie sprawozdania przesłanego do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 10. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Uczymy się z żyć zdrowo, bezpiecznie i w tolerancji”, który w okresie od 17.12.2021 r. do 17.02.2022 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 15 grudnia 2021 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie i samorządy uczniowskie.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać przez stronę internetową konkursy.spe.edu.pl do dnia 15 maja 2022 r.
 • Adres jury konkursu Uczymy się żyć zdrowo, Bezpiecznie i w tolerancji : A. Solariego 1/1, 02-070 Warszawa, e-mail: sekretariat@uczymy-sie.pl

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!